آسپرژیلوس ( A.spp ) در جوجه ها :

انیولوژی :

آسپرژیلوس  فومیگاتوس و سایر گونه های آسپرژیلوس

انتقال :

در معرض قرار گرفتن جنین در حال رشد در برابر هاگهای آسپرژیلوس ، بخصوص در دوره Internal piping  در طی ۴۸ ساعت پس از هچ ( در آمدن جوجه از تخم ). اپیدمیولوژی :

 

آلودگی محل نگهداری شتر مرغها به خصوص بسترشان وحمل غیر اصولی و غیر بهداشتی تخم ها می تواند سبب نفوذ هاگهای آسپرژیلوس از پوسته تخم گردد. خنک شدن محتویات تخم پس از تخم گذاری پرنده ماده یک فشار منفی جزیی را بوجود می آورد که باعث نفوذ راحت تر هاگها از طریق منافذ لایه خارجی پوسته تخم می گردد.

معمولا” هاگها به صورت نهفته در کیسه هوایی تخم باقی می مانند و جوجه ها را در زمان internal piping مورد تهاجم قرار می دهند. زمانی که در مرحله هچ شدن ، پوسته تخم شکسته می شود هاگها در انکوباتور و تجهیزات هچری پخش می گردند که این عمل جوجه هایی را که از تخم های سالم بیرون آمده اند را هم آلوده می کند.کمبود جریان هوا و پایین بودن بهداشت و نگهداری جوجه ها در دستگاه هچر بیش از ۲۴ ساعت سبب افزایش آلودگی جانبی و انتقال افقی می گردد.

علائم بالینی :

جوجه های مبتلا معمولا” به بی اشتهایی ، عدم رشد و ننگی نفس ( که با دهنک زدن جوجه ها در طی ۲ روز بعد از هچ شدن نمایان می شود) دچار می شوند. معمولا” مرگ در طی ۲ هفته اول رخ می دهد. در موارد شدید که باعث آلودگی وسیع انکوباتورها می گردد، تقریبا” تمامی جوجه های آن دوره آلوده می شوند که ممکن است به مرگشان در اثر آسپرژیلوس منتهی شود.

ضایعات کالبد گشایی:

ضایعات گرانولوماتی زرد رنگ تا سبز در حدود ۱ تا ۲ میلی متر در کیسه های هوایی و ریه ها.
درمان :

در این موارد به علت گستردگی و هزینه بالا و پاسخ ضعیف ، درمان توصیه نمی گردد. البته در موارد تک گیرو ابتدای بیماری ، می توان به شیوه مذکور درمان کرد.

پیشگیری :

بهداشت در زنجیره جمع آوری تخم و انکوباسیون بایستی مرتبا” مورد ارزیابی قرار گیرد و سعی در بهبود و افزایش بهداشت این چرخه گردد . استعمال مواد ضد عفونی کننده که دارای عملکرد قارچ کشی نیز باشند در دستگاههای انکوباتور و هچری و همچنین تمیز کردن مادرهای مصنوعی و محوطه آنها با این مواد باعث جلوگیری و توقیف آلودگی می گردد. دستگاههای سترو هچر را با قرار دادن ظروف پتری که شامل سابورا دکستروز باشد را به مدت ۱۵ دقیقه می توان کنترل کرد.

فصلنامه علمی- صنفی ، سال هشتم ، شماره۳ (متوالی ۳۱) ، بهار ۱۳۸۴