اولین استارت اپ کشاورزی وفن اوری اطلاعات کشورباهمکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز وشرکت داده نگارداتیس پارس وشرکت بازرگانی سبزکاشت مهراسیا وحمایت سازمانهای دولتی وشرکتهای غیردولتی مختلف درتاریخ ۲۰و۲۱و۲۲ اسفنددرشیرازبرگزارشددراین رویدادتعداد۱۱۰نفرازعلاقمندان توسعه کسب وکارهای کشاورزی وپانزده نفرازمربیان وسرمایه گذازان وکارافرینان ونمایندگان سازمانهای حامی کسب وکارمشارکت داشتند.درمیان ۴۹ ایده ای که درروزاول ارایه شدتعدار۱۴ ایده انتخاب گردیدو مشارکت کنندگان به صورت تیمی وتحت راهنمایی مربیان به تجزیه وتحلیل ونزدیک نمودن ایده به فرصت وارافرینی اقدام نمودند درپایان باحضور۱۱داورازمتخصصان وفعالان کشاورزی وفناوری اطلاعات وبادرنظرگرفتن معیارهای بوم مدل کسب وکارواعتبارسنجی وقابلیت اجراتیمهای برترانتخاب شدند

ایده استفاده ازضایعات گندم برای تهیه خوراک طیوروماهیان توسط مجیددهقانی اول
ایده پودردوغ اقای مهدی گاراژیان دوم
ایده خاکورزمرکب باتیغه های غیرهمسطح توسط محمدرضاسالار سوم وهمچنین ایده ترشی قارچ اقای مجتبی نظری مشترکا سوم
همچنین ایده تولیدوفراوری گیاه فیسالیس واستفاده ازپالس الکتریکی برای افزایش ماندگاری موادغذایی وکاهش سموم در تولیدات گیاهی وتولیدپکتین ازضایعات وتهیه محلول محرک جوانه زنی علف های هرز وایده وب کشت که خدمات مشاوره کشاورزی ازطریق تلفن همراه هوشمندباپشتیبانی سایت
ایده راکتورمکانیزه تولیدورمی کمپوست وایده نرم افزارهمیار کشاورزکه برای اموزش وارایه خدمات مشاوره انتخاب واستفاده از ماشین های کشاورزی مناسب وایده محلی جات که توزیع محصولات محلی بود وایده زنجیر مستقیم تولیدومصرف محصولات سالم ازایده های دیگربرگزیده بودند
 ایده های رتبه اول تاسوم ازمبالغ تشویقی کارافرینان بخش کشاورزی وکانون کارافرینی استان فارس وهمچنین وام ۱۵ میلیونی کمیته امدادامام خمینی بهره مندشدند