جیره پرواری  پیشنهادی نوع دوم – کنسانتره نوع دوم

jire2-1
jire2-2
jire2-3
jire2-4